11/2/52

ความแตกต่างระหว่าง ชีอะหฺและซุนนีย์

1. ความแตกต่างในเรื่องของผู้นำสูงสุด หรือตัวแทนนบีมุฮัมมัด

ชาวมุสลิมซุนนีเชื่อว่า หลังจากท่านศาสดาสิ้นชีวิตแล้ว ท่านไม่ได้มอบ อํานาจปกครอง ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นการเฉพาะ แต่จะให้ไว้ เป็นความรับผิดชอบ ของมุสลิม ได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อเลือกผู้ปกครอง หลังจากสิ้นชีวิต ของท่านศาสดา

ชาวมุสลิมชีอะฮ์ ซึ่งถ้าว่ากันตามศัพท์แล้ว “ชีอะฮ์” หมายถึง พรรค ผู้สนับสนุน ก็คือมุสลิมกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า ตำแหน่งปกครองที่สืบทอดหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิ–วะซัลลัม) เสียชีวิตนั้น เป็นสิทธิ์ของท่านอลีย์2. ชาวซุนนีมักจะตีความกุรอานตามตัวอักษร ในขณะที่ชาวชีอะฮ์เน้นถึงความหมายภายในของกุรอาน

พวกชีอะฮ์เชื่อว่า อิมามจะเป็นผู้นำทาง ไปสู่ความเข้าใจ อัลกุรอาน ที่พระเจ้าประทาน ผ่านท่านศาสดา มายังมวลมนุษย์

มุสลิมซุนนีถือหลักฐานคำสอนของอิสลามที่ได้รับการวินิจฉัยและประมวลเป็นนิติศาสตร์อิสลาม หรือ “ฟิกฮ์” ของสำนักนิติศาสตร์ทั้งสี่ ที่เรียกว่า มัซฮับทั้งสี่ ก็มี 1. สำนักหะนะฟีย์ ที่มีอิมามอบูหะนีฟะฮ์เป็นหัวหน้าสำนัก 2. สำนักมาลิกีย์ ซึ่งมีอิมามอับดุลลอฮ์มาลิกเป็นหัวหน้า 3. สำนักชาฟิอีย์ ที่มีอิมามชาฟิอีย์เป็นหัวหน้า และ 4. สำนักฮัม–บะลีย์ ที่มีอิมามอห์มัด อิบนุฮัมบัลเป็นหัวหน้า


3. แตกต่างกัน ตรงความเชื่อเกี่ยวกับอิมาม และจำนวนอิมาม

มุสลิมชีอะฮ์กลุ่มอิษนาอะชะรียะฮ์ เชื่อว่าอิมามที่ 12 คือ มุฮัมมัด เป็นอิมามท่านสุดท้าย ท่านเป็นเจ้า แห่งกาลเวลา และ ยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะปรากฏตัวอีกครั้ง ก่อนที่จะถึง วันสิ้นโลก เพื่อ สร้างความดีงาม ความยุติธรรม และความสันติสุข อิมามท่านเหล่านี้ ก็คือ อลีย์, หะซัน, หุซัยน์, อลีย์ ซัยนุล อาบิดีน, มุฮัมมัด อัลบากิร, ญะอ์ฟัร อัศศอดิก, มูซา อัลกาซิม, อลีย์ อัรริฏอ, มุฮัมมัด อัตตะกีย์, อลีย์ อันนะกีย์, หะซัน อัลอัสกะรีย์ และมุฮัมมัด

มุสลิมชีอะฮ์กลุ่มอิสมาอีลียะฮ์ ยึดถืออิมาม เพียง 6 ท่านแรก ในกลุ่ม 12 อิมาม ส่วนชีอะฮ์กลุ่มซัยดียะฮ์ ยึดถืออิมามเพียง 4 ท่านแรกใน 12 ท่าน

1 ความคิดเห็น: